دغدغه های نسرین رضایی

سایه های رنگی

 
کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان(۳)
نویسنده : نسرین رضایی - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
 

ماده دهم

 

 

دولتهاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:

الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در

مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره هاي کارآموزي حرفه اي تضمين گردد.

ب- (امکان) راهيابي به دوره هاي تحصيلي، امتحانات، کادر آموزش با کيفيتهاي و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيت هاي مساوي با (مردان) تضمين گردد.

ج- حذف هر نوع مفهوم کليشه اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش که دستيابي به اين اهداف را کمک خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون کتابهاي درسي و برنامه هاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي.

د- ( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.

ه - ( ايجاد) فرصتهاي يکسان براي راهيابي به برنامه هاي آموزشي مداوم (دراز مدت) که شامل برنامه هاي مواد آموزشي عملي بزگسالان بويژه برنامه هائي که هدف آنها کاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي است که بين زنان و مردان وجود دارد.

و- کاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر که ترک تحصيل ميکنند و سازماندهي و برنامه ريزي براي دختران و زناني که قبلا ترک تحصيل کرده اند.

ز- ( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني.

ح- ( امکان) راهيابي به آموزشهاي ويژه تربيتي (براي زنان) کمک و تضمين سلامت و تندرستي خانواده ها که شامل اطلاعات و مشورت هاي مربوط به تنظيم خانواده است.

 

ماده يازدهم

 

 

 

1-             دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:

الف- حق کار بمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر

ب- حق (برخورداري از) فرصت ها و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط (معيار) يکسان در مورد انتخاب شغل است.

ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از (دوره هاي) آموزشي حرفه اي و بازآموزي که شامل کارآموزي ها، دوره هاي آموزشي پيشرفته حرفه اي و آموزشي مجدد ميباشد.

د- حق (دريافت) پاداش يکسان (دستمزد مساوي) از جمله مزايا و (برخورداري از) رفتار برابر نسبت به ارزيابی کيفيت کار و کارهائي که ارزش يکسان دارند.

ه - حق (برخورداري از) امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از کارافتادگي و همچنين حق (برخورداري از) مرخصي استحقاقي.

و- حق (برخورداري از) حفاظت ها و مراقبتهاي بهداشتي و امنيت در شرايط کاري از جمله حمايت و تامين دوران بارداري (زايمان)

2- دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق موثر آنان جهت کار، بعمل خواهند آورد:

الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف کاري که مجازات قانوني در پي دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي وضعيت زناشوئي.

ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، رتبه يا مزاياي اجتماعي.

ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت هاي لازم بنحوي که والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشارکت در زندگي اجتماعي هماهنگ نمايند، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يک شبکه تسهيلاتي مراقبت از کودکان.

 

 

د: ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي که اثبات شده است براي آنها زيان آور است.

2-             (وضع) قوانين حمايت کننده در رابطه با موضوعاتي که در اين ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پيشرفتهاي علمي و تکنيکي مورد بازنگري قرار ميگيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح) يا لغو و يا تمديد ميگردد.

 

ماده دوازدهم

 

1- دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه هاي مراقبتهاي بهداشتي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسي به خدمات بهداشتي و خدماتي که به تنظيم خانواده مربوط ميشود، تضمين خواهد شد.

2- (دولتهاي عضو) بنابر قوانين بند 1 اين ماده، خدمات مقتضي و لازم را در ارتباط با بارداري و زايمان و پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين تغذيه کافي در دوران بارداري و شيردهي را تضمين خواهند کرد.

 

ماده سيزدهم

 

دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگي از نظر اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد. همچنين بر مبناي تساوي (حقوق) مردان و زنان، حقوق يکسان را براي آنها (زنان) بويژه در موارد زير تامين مي نمايند:

الف- حق استفاده از مزاياي خانوادگي

ب- حق استفاده از وامهاي بانکي، رهن ها و ديگر اشکال اعتبارات مالي

 

 ج- حق شرکت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشها و تمام زمينه هاي حيات فرهنگي

 

 

ماده چهاردهم

 

1- دولتهاي عضو، مشکلات ويژه اي که زنان روستائي با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمي که اين زنان در حيات اقتصادي خانواده هاي خود که شامل کار در بخشهاي اقتصادي غير مالي است، توجه خواهند کرد و اقدامات لازم و مقتضي را جهت تضمين اجراي قوانين کنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحي روستائي بعمل خواهند آورد.

2- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستائي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روستايي است. (همچنين دولتهاي عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند کرد که زنان از حقوق زير برخوردار باشند:

الف- شرکت در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه (عمراني) در کليه سطوح

ب- راهيابي و دسترسي به امکانات مراقبتهاي بهداشتي مناسب و کافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده

ج- ( حق ) استفاده مستقيم از برنامه هاي تامين اجتماعي

د- ( حق ) برخورداري از تمام دوره هاي کارآموزي و آموزشي، رسمي يا غيررسمي که شامل سوادآموزي عملي و موارد ديگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلي و جامع بمنظور بالا بردن (کارآيي) فني حرفه اي ميباشد.

ه- ( حق ) سازماندهي گروههاي خودياري و تعاونيها بمنظور دستيابي به حق مساوي از فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي

و- ( حق ) شرکت در تمامي فعاليتهاي محلي

ز- ( حق ) دستيابي به وامها و اعتبارات کشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تکنولوژي مناسب و رفتار يکسان در (برخورداري) از زمين و اصلاحات ارضي همچنين حق (استفاده از) طرحهاي مجدد استقرار در زمين

ح- ( حق ) بهرمندي از شرائط زندگي مناسب بويژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، امکانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات

 


 
comment نظرات ()
 
 
کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان(۲)
نویسنده : نسرین رضایی - ساعت ٧:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
 

ماده هفتم

 

دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد:

 

الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي

ب: (حق) شرکت در تعيين سياست هاي حکومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي (دولتي)

ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهاي غير حکومتي (دولتي) که مربوط به حيات سياسي و اجتماعي کشور است.

 

ماده هشتم

 

دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را (براي زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده کرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين المللي و در فعاليت سازمانهاي بين المللي مشارکت کنند.

 

ماده نهم

 

1- دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.

2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.

 


 
comment نظرات ()
 
 
کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان(۱)
نویسنده : نسرین رضایی - ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
 

ماده اول

 

 اولبراي (درک) مفاهيم کنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز ، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است که نتيجه يا بمنظور خدشه دار کردن و يا بي اثر نمودن رسميت و شناسائي بهره مندي يا اعمالي که بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق ميگردد.

 

ماده دوم

 

 دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم ميکنند و بيدرنگ و با کليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت ميکنند و آنرا پي گيري مينمايند و بدين منظور امور زير را تعهد ميکنند:

الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي شان يا ديگر قانونگزاريهاي متناسب در اين مورد. (دولتهای عضو) اگر تاکنون چنين قانوني

را وضع نکرده اند از طريق وضع قانون (قوانين عادي لازم الاجرا) يا ديگر ابزارهاي مناسب از تحقق عملي اين اصل اطمينان حاصل خواهند کرد.

 

 

ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم که شامل تصويب مجازاتهاي مناسبی است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.

ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.

د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينکه مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند.

ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه.

و- اتخاذ اقدامات مناسب که شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملکرد هائي که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.

ح- لغو کليه مقررات کيفري داخلي (ملي) که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.

 

ماده سوم

 

 دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه ها بويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانونگزاري، اعمال خواهندکرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت کامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت.

 

ماده چهارم

 

1- اتخاذ اقدامات موقت و ويژه که بوسيله دولتهاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقراري برابري بين مردان و زنان انجام ميگيرد نبايد بعنوان (رفع) تبعيض بگونه اي که در اين کنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. اما (برعکس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابري و (بکار بردن) معيارهاي مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر که فرصتها و رفتارهاي برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.

 

2- اتخاذ تدابير ويژه دولتهاي عضو که شامل اقداماتي است که در کنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادري منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد.

 

ماده پنجم

 

دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:

الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي کليشه اي براي مردان و زنان قرار دارد.ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحيح از (وضعيت) مادري بمثابه يک وظيفه اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترک مردان و زنان در رشد و تربيت کودکان ميباشد. (همچنين) با درک اين (موضوع) که منافع کودکان در همه موارد از اولويت برخوردار ميباشند.

 

ماده ششم

 

دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راکه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگيري از) تمام اشکال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد.


 
comment نظرات ()
 
 
بيکارسازی و کار زنان در ايران (۳)
نویسنده : نسرین رضایی - ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢۳
 

کار در بخش دولتی

سنتا چه در ايران و چه در سطح جهان زنان در بخش دولتی کار ميکنند و به همين دليل نه فقط سياستهای جمهوری اسلامی در سالهای اول به قدرت رسيدنش در ايجاد آپارتايد جنسی، حجاب اجباری، تغيير ساعات مدارس برای تشويق زنان به ترک کار های دولتی پی آمدهای خاص خود را به بار آورد، سياستهای های خصوصی سازی گسترده در بهداشت، آموزش، بخشهای خدمات عواقب فجيع تری برای موقعيت کاری زنان در ايران بوجود آورده است. شرکت پرستاران، معلمان در اعتراضهای صنفی، سياسی چند ماه اخير، خصوصا عليه خصوصی سازی بهداشت، حقوق پايين و شرايط سخت کار معلمان، نشانه هايی از آن است.

کارخانه های نساجی، بافندگی، توليد مواد غذايی وابسته به دولت يا بنياد مستضعفين که غالبا عدم پرداخت حقوق (در مواردی ۲۰ ماه) جزو روند عادی کارشان شده است و خصوصی سازی هايی که به بيکاری فوری می انجامد موقعيت کارگران زن را در اين بخش فجيعتر از هميشه کرده است.

کار در کارگاههای کوچک کار خانگی

کوششهای ولو ناقص جمهوری اسلامی برای عقب نيفتادن از قافله سرمايه جهانی، ويژگيهای خاص خود را پيدا کرده است . تصويب دو لايحه معاف کردن کارگاههای زير ۵ نفر از شموليت قانون کار و مشخصا لايحه جديد استفاده از کار توليدی زنان در خانه ها گسترش پيدا کرده است و کارفرمايان برای پرداخت دستمزدهای پايينی که مردان حاضر به پذيرش آن نيستند، از کار زنان درکارگاههای کوچک يا در کار خانگی استفاده ميکنند. در کارخانه ها و کارگاهها به منظور اجتناب از ايجاد مهد کودک، پرداخت دستمزد زنان کارگر در دوران حاملگی، صاحبان سرمايه آشکارا ميگويند: «استخدام زنان دردسر دارد و به صرفه نيست». علاوه بر اين در برخی کارخانه ها صاحب کارخانه به دلايل عقيدتی (یا تحت پوشش آن) همچنان حاضر به استخدام زن و مرد در يک بخش کارخانه نيستند و آپارتايد جنسی مانع از کار دادن به زنان ميشود.

در کارگاههای کوچک، که محل کار اکثر زنان کارگر است، زنان ۶ روز هفته ۱۰.تا ۱۲ساعت کارميکنند و بابت آن حقوقی کمتر ۲۲هزار تومان در هفته دريافت ميکنند. اين کارگاهها عمدتا فاقد امکانات بهداشتی، نور کافی و درجه حرارت مناسب هستند و کارگران زن در اين بخش از مرخصی دوران زايمان، مهد کودک، شرکت تعاونی مصرف... بی بهره هستند. اگرچه در اکثر اين کارگاهها قانون کار هيچگاه رعايت نميشد وبرخی از زنان کارگر اين کارگاهها اطلاعی از قانون کار ندارند ولی تصويب معافيت کارگاههای زير ۵ نفر و بعدمعافيت کارگاههای زير ۱۰ نفر از ۳۰ ماده قانون کار باعث شده ، تعداد زيادی از صاحبان کارگاههای بزرگتر تعداد کارگران را کم کنند تا از تظاهر به رعايت قانون کار نيز معاف شوند.

بخش وسيعی از زنان ايران برای امرار معاش خود و خانواده شان کار خانگی می پذيرند. ادغام کار خانگی و کار توليدی مشکلات اساسی برای زنان کارگر بوجود آورده است. زنان کارگر خانگی علاوه بر همه وظايف روزمره خانه داری، و نگهداری از فرزندان بايد هر شبانه روز ساعات طولانی به کار بپردازند و غالبا زنان مجبورند ساعاتی از شب را صرف تمام کردن کار خود نمايند، تازه پس از سود دلال و صاحب کارگاه، درآمد ناچيزی نصيب اين زنان ميشود.

حضور معدودی از زنان در مشاغل حرفه ای، در وکالت، در انتشارات، در مسئوليتهای دولتی، به عبارت ديگر پيشرفت نسبی انگشت شماری زنان نخبه ی جامعه ايران ، نبايد باعث شود ما موقعيت اسفبار جمعيت قريب به اتفاق زنان جامعه کشورمان را فراموش کنيم . «بهترين ايام برای اقليت زنان بدترين ايام برای اکثريت زنان جامعه است». در ايران ما گاه بدترين حالات را داريم.

بديهی است برابری زنان ومردان در قانون مدنی و قضايی خواست مهمی است و همه ما بايد از مبارزه با مردسالاری و بنيادگرايی اسلامی و برای دستيابی به حقوق برابر دفاع کنيم، اما واجب است تاکيد کنيم که مبارزه برای چنين خواستی برابری زن و مرد را ميسر نخواهدکرد. در صدها کشور سرمايه داری برابری قانونی صوری بين زنان و مردان وجود دارد ولی اين به معنی برابری جنسی نيست چرا که فاصله ی گسترده بين طبقات و اقشار جامعه برخورد مساوی در برابر قانون را غير ممکن ميسازد. از آنجا که برخوردهای فرهنگی واجتماعی تحت تاثير موقعيت طبقاتی ونوع درگيری در پروسه توليدی است، از انجا که آگاهی به قانون مدنی و بهره بردن از آن بستگی به موقعيت طبقاتی دارد، از انجا که در ايران و بسياری کشورهای دنيا فقر زنانه شده است ، مبارزه زنان برای برابری از حد مبارزه برای برابری حقوقی بايد فراتر برود.

طی بيست و پنج سال اخير کليه زنان ايران (از هر قشر و طبقه اجتماعی) قربانی سياستهای ضد زن جمهوری اسلامی بوده اند ولی طبيعی است شيوه ی برخورد و امکانات زنان طبقات مرفه و متوسط با ستم وارد بر اکثريت زنان جامعه ی ما کاملا متفاوت بوده است. اگر به مهمترين جنبه ی سياست ضد زن جمهوری اسلامی، آپارتايد جنسی توجه کنيم، به رغم جداسازيهای بهداشتی و فرهنگی، زنان طبقات مرفه ميتوانند با استفاده از بهداشت خصوصی، آموزش خصوصی، آموزش خارج از مرزهای ايران ... حداقل برخی از موانعی را که جمهوری اسلامی در برابرشان قرار داده است بر طرف کنند. برای اکثريت زنان جامعه ی ما چنين امکانی وجود ندارد. ادعای اينکه جنش زنان ايران فراطبقاتی است نفی اين واضحات است.

در سطح جهانی سازمانهای دولتی یا بين المللی قادر به پاسخگويی به موقعيت زنان نيستند چرا که در نهايت جز تقويت وضع موجود کار ديگری از ایشان برنمی آيد. مبارزه برای برابری زنان الزاما از درون مرزهای ملی آغاز خواهد شد اگرچه پيروزی آن وابسته به پيروزی جهانی جنبش ضد سرمايه است. برای ما زنان ايران بررسی و برخورد انتقادی به دستاوردها و محدويتهای جنبش فمينيستی در غرب اهميت ويژه دارد. در مرحله کنونی به نظر من نه تنها افشای دو آلترناتيو بنيادگرای مذهبی مسيحی ( بوش) و جهموری اسلامی اهميت دارد، طرح محدوديت سرمايه در پاسخگويی به خواست برابری جنسی (در عرصه های سياسی اجتماعی .. ) با طرح تجربه زنان در غرب هم بايد در دستور کار باشد.


 
comment نظرات ()
 
 
بيکارسازی و کار زنان در ايران (۲)
نویسنده : نسرین رضایی - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢۱
 

دوره ی پس از جنگ ايران و عراق:

کار در کارخانه

در شرايطی که ميليونها کارگر بيکار شده اند ، در شرايطی که صاحبکاران حقوق کارگران را ماههاست نپرداخته اند ، پيدا کردن کار برای زنان غير ممکن شده. در کارخانه های صنعتی روند اخراج زنان يا تشويق آنان به ترک کار که از اولين سالهای پس از انقلاب شروع شده بود، سرعت يافته . صاحبکاران با افزايش ساعات کار ، با انتقال کار سنگين بدنی به زنان ، حتی در مواقع بارداری ، بالا بردن سرعت دستگاههای توليدی ، کوتاه کردن مرخصی دوران بارداری و حذف تسهيلات اين دوره، بکارگيری مقرارت تنبيهی مانند اخراج و جريمه ، شرايطی را بوجود آورده اند که عملا کار کردن زنان در کارخانه را اگر نه غير ممکن که مشکلتر از هميشه کرده است. مصاحبت با زنان کارگر نشان دهنده ی مشکل حقوق برابر برای کار برابر است. تقسيم کار در کارخانه براساس جنسيت عدم دسترسی به کارآموزی حرفه ای و فنی، تفاوت ميزان پرداخت بيمه در دوران بيماری همه و همه موقعيت زنان در محيط کارخانه روز به روز بدتر ميکند.


 
comment نظرات ()
 
 
بيکارسازی و کار زنان در ايران (۱)
نویسنده : نسرین رضایی - ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
 

د راين رابطه  به ۳ مرحله اشاره می کنم :

1-  بيکار سازيهای بلافاصله پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی.

2-  دوره جنگ و اجبار دولت برای استفاده از نيروی کار زنان .

3-  سپس دوره ی پس از جنگ ايران و عراق.

که هرکدام از اين ۳ دوره با بحرانهای ويژه ی سياسی -  اقتصادی رژيم همراه بوده است. تاکيد من بر دوره اخير  ( پس از جنگ ايران و عراق ) است.


 
comment نظرات ()
 
 
ولایت مظهر العجائب ،امام علی اعلا(ع)
نویسنده : نسرین رضایی - ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
 

سکوت و سکوت و سکوت ، همه نگران و چشم انتظارند و چهره ی مهربان و مصمم پیامبر آرامش را در فضا می پراکند و آن هم که علی است، یار همیشگی رسول خدا ، چهره ش از همیشه زیباتر می درخشد و پیامبر صلوات الله علیه سخنش را آغاز می کند.

         حلاوت سخنانش باز هم جانهای عاشق را مست می کند و بناگاه ...این حرفها بوی هجران می دهد ، بوی جدایی ، دلها می لرزد ، چشم ها اشکبار می شود ، اما ...انگار فقط این نیست.

     پیامبر یکی را نزد خود می خواند ، دستهایشان مانند دلهایشان که سالها هم زبان اند ، بهم گره می خورد و پیامبر آخرین پیام را برای تکمیل دین الهی در غدیر خم به همه ی جانها فریاد می کند که :

                                           « من کنت مولا  ،  فهذا علی مولا »

 

   و سالها می گذرد ، هنوز هم طنین صدای پیامبر جان هر انسان آزاده ای را می لرزاند و تبسم را بر لبان هر عاشقی می نشاند .حالا دیگر پیامبر نیست علی هم نیست اما فرزند ایشان پسر دردانه ی حضرت زهرا سلام الله علیها مهدی موعود (عج) هنوز هم در غدیر خم منتظر بیعت من و توست تا شیعه شویم به معنای تمام کلمه !!


     سالروز اکمال دین الهی و روز قرارگیری افسر پادشاهی بر تارک مبارک امیرالمومنین بر یگانه وارث ولایت مظهر العجائب ، خیبر شکن ، باب مدینه العلم ،  امام علی اعلا(ع)  ، بر  حضرت اباصالح المهدی  « ارواح العالمین لتراب مقدمه فداه » و شیعیان راستین حضرتش مبارک باد !

 


 
comment نظرات ()
 
 
يا حق ...
نویسنده : نسرین رضایی - ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
 

منت خدای غز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت ، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می خیزد مفرح ذات ، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب .

از دست و زبان که برآید             

کز عهده شکرش به در آید

                                                                                ( شیخ اجل سعدی شیرازی )

نسرین رضایی هستم ، دختر ماه شکوفه ها ، 24 سال گذشت از اولین برفی که روی تاریخ شناسنامه ام نشست .

قمشه سرزمین کوهستانی ، با آب و هوای کویری ، روزهای گرم و دلنشین و شبهای خنک با آسمان پر از ستاره . دیار علما ، دانشمندان ، فقها و صاحبان نام ایران کهن . در 75 کیلو متری افق جنوبی استان اصفهان بود که رب لایتناهی نور وجودش را در کالبدم دمید و بر زندگیم طلوع کرد .

با باز شدن چشمانم گنبد آبی شاهزاده رضا برادر هشتمین نور نبوی ، فرزند سلطان سریر ارتضی ، علی مرتضی علیها سلام را دید.

شیطان و بازیگوش ، مثل همه 7 ساله بودم که قدم به عرصه تعلیم گذاشتم .

بعد از گذشتن از بزرگترین جشن زندگیم که عبادت را بر نگینم حیاتم کوفتند راهی پایتخت شدیم ، مجبور بودم . قضای الهی بود . اکنون دلیل این مهاجرت را که به علت مأموریت اجباری پدرم متوجه شدیم می دانم ...

راهنمایی دبیرستان و تمام شد تحصیلات متوسطه ام ...

از نوزده سالگی به فعالیت بیرون از خانه علاقه داشتم . سال 1380 بعد از گذراندن دوره های خبرنگاری ، جذب باشگاه خبر نگاران جوان شدم . در همان زمان به تحصیل شاخه های مختلف کامپیوتر پرداختم و شرکت کردم برای ورود به بزرگترین آزمون زندگیم غول کنکور ...

بین رشته هایی که می توانستم انتخاب کنم ، عطای مدیریت بازرگانی را در دانشگاه پیام نور بعد از گذراندن 43 واحد به لقای رشته جدید التأسیس امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی بخشیدم .

... اشتغال در ارگانهای دولتی و مراکز امور زنان ، شرکت بازرگانی مهاب ، مرکز هدایت اشتغال بانوان ، همکاری با مرکز مشاوره شمیم ، آموزشگاههای کار و دانش ، ngo  ها از جمله :  تشکل غیر دولتی دختران یاس و انجمن غیر دولتی و غیر سیاسی دوستداران ایران ، شرکت در دوره های انجمن نجوم آماتوری ایران ، کمک برای راه اندازی کلاسهای هنری ، علمی ، روانشناسی ، کمک به سرپرستی کارگاه های تولیدی که کارکنان آن را زنان سرپرست خانوار و یا زنان بد سرپرست تشکیل می دهند و ... موارد قابل عرض است .

می دانیم رشد روز افزون شبکه های جهانی اطلاعات و امکان دسترسی آسان و سریع اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان و جوانان در محیط های خانواده و اجتماع به این شبکه ها سطح دانایی افراد ، راههای مؤثر بر تفکر و اندیشه انسانها و همچنین شیوه های انجام امور فرهنگی را متحول نموده است .

از آنجایی که فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی و از جمله اینترنت محیطی مناسب برای رشد و تعالی جنبه های مختلف انسانی است و در عین مفید و سودمند بودن آن ، دارای مضرات خاص خود می باشد ، مایلم در راستای کاربرد صحیح و مناسب از این فناوری اطلاعاتی ( رسانه اینترنت ) و کمک به افزایش حضور زنان ایرانی در فضای مجازیم به منظور تولید ، تبلیغ و تأکید بر محتوای فرهنگ ناب مختص زن ایرانی با بهره گیری از امکانات و یافته های گذشته ام از فرصت پیش آمده استفاده بهینه را ببرم .

انشاء ا.. خداوند سبحان یاریم کند تا در عرضه آنچه پیش از این عرض کردم ، توانا باشم که اوست یاری رسان و مدد کار انسیان برای رسیدن از خاک به افلاک ...

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
 كد آهنگ

كد موسيقی